AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES, TERMES I CONDICIONS DE VENDA

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

El Far Cooperatiu, S.C.C.L., [d’ara endavant El Far Cooperatiu], és el titular del portal Web elfarcooperatiu.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: carrer Unió 10, 1r 43001 Tarragona, NIF F55749360, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a cristina@elfarcooperatiu.cat

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per El Far Cooperatiu, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

El Far Cooperatiu no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i El Far Cooperatiu no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de elfarcooperatiu.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web elfarcooperatiu.cat com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. El Far Cooperatiu pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

El Far Cooperatiu declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, El Far Cooperatiu
 no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

El Far Cooperatiu no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que El Far Cooperatiu realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL ,MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de El Far Cooperatiu.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de El Far Cooperatiu
 i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de El Far Cooperatiu.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per El Far Cooperatiu
. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de El Far Cooperatiu, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” elfarcooperatiu.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de El Far Cooperatiu, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de El Far Cooperatiu.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

El Far Cooperatiu mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a El Far Cooperatiu, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a El Far Cooperatiu, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de El Far Cooperatiu, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per El Far Cooperatiu, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

El Far Cooperatiu utilitza el domini “elfarcooperatiu.cat per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: far.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “El Far Cooperatiu a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de El Far Cooperatiu.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça info@elfarcooperatiu.cat i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@elfarcooperatiu.cat
 i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de El Far Cooperatiu, S.C.C.L., [d’ara endavant El Far Cooperatiu], amb domicili social a la carrer Unió 10, 1r 43001 Tarragona, NIF F55749360, , és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.


S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics. Les seves dades podran ser objecte de la elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@elfarcooperatiu.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ VINT-I-VUIT, 34 – 43100 BONAVISTA o bé enviant-ho per correu electrònic a info@elfarcooperatiu.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Stripe, plataforma de pagaments. La seva política de privacitat es pot consultar a https://stripe.com/es/privacy

Nominalia, empresa d’allotjament web i gestió del domini. La seva política de privacitat es pot consultar a https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-politica-privacidad/?lang=ca

Woocommerce, empresa que gestiona la botiga online. La seva política de privacitat es pot consultar a https://automattic.com/privacy/

ElegantThemes, empresa que gestiona el formulari de contacte. La seva política de privacitat es pot consultar a https://www.elegantthemes.com/policy/privacy/

POLÍTICA 

El Far Cooperatiu està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de elfarcooperatiu.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que El Far Cooperatiu, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

El Far Cooperatiu procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
El Far Cooperatiu, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

El Far Cooperatiu, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

POLÍTICA DE COOKIES

El domini elfarcooperatiu.cat utilitza procediments automàtics de recollida “Cookies” per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les “Cookies”, ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

Que són les Cookies?

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de “Cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les “Cookies” actualment són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

Recordeu que les “Cookies” no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

S’utilitzen Cookies per:

 • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

 • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 • Requerides: són aquelles estrictament necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina web. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:

 • Mantenen a l’usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.

 • Comprovar si l’usuari aquest autoritzat per a accedir a certs serveis o zones del lloc web.

 • De preferència: Permeten registrar en el lloc web tota aquella informació relacionada amb la forma en què es comporta la web o el seu aspecte, com per exemple l’idioma o la regió on es troba.

 • Estadístiques / analítiques: S’utilitzen per a analitzar i millorar l’experiència de navegació, optimitzar el funcionament del lloc web, i veure com interactuen els visitants, mitjançant la recopilació i notificació d’informació normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per a obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

  • De màrqueting: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

  • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix sense identificar-se expressament.

  • Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.

  • De geolocalització: Aquestes cookies s’utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari que accedeix a un servei del lloc web, per a poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.

 

Aquest lloc web utilitza cookies. Utilitzem galetes per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de mitjans socials i analitzar el trànsit del lloc. També compartim la informació sobre com feu servir el nostre lloc amb els partners de mitjans socials, de publicitat i d’anàlisis amb qui col·laborem. Al seu torn, ells la poden combinar amb altres dades que els hàgiu proporcionat o hagin recopilat a partir de l’ús que heu fet dels seus serveis.

Les cookies són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar perquè l’usuari en pugui fer un ús més eficient.

La llei estableix que podem emmagatzemar cookies al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tots els altres tipus de cookies ens cal el vostre permís.

Aquest lloc web utilitza diferents tipus de cookies. En alguna ocasió, les cookies que apareixen a les nostres pàgines provenen de serveis de tercers.

En qualsevol moment, vostè podrà canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració sobre ús de cookies al nostre lloc web.

Pot obtenir més informació sobre nosaltres, sobre cóm contactar-nos i sobre la nostra forma de processar dates personals a la nostra Política de privacitat.

Si us plau, en el moment de contactar amb nosaltres en relació al vostre consentiment, feu-ne constar la identificació i la data.

El vostre consentiment s’aplica als dominis següents: elfarcooperatiu.cat

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

 

Informació general

Aquestes condicions regulen la compra dels productes oferts a través del web elfarcooperatiu.cat propietat de El Far Cooperatiu, carrer Unió 10, 1r 43001 Tarragona, NIF F55749360 i correu electrònic info@elfarcooperatiu.cat

Procés de compra

Podeu formalitzar una comanda pels mitjans i formes establerts. Les dades recollides seran incorporades a un fitxer responsabilitat de El Far Cooperatiu.

Preus

Els preus dels articles disponibles en aquestes pàgines inclouen els impostos que els correspon. A aquest preu caldrà afegir l’import per cobrir les despeses de transport. Aquest preu es marcarà clarament a la pàgina de resum de la comanda abans de finalitzar l’adquisició.

Sistema de compra

Podeu fer compres en aquest lloc web seguint el sistema establert per la venda en línia. Durant aquest procés podeu seleccionar diversos articles. Demanem que aneu comprovant la informació que a cada pas del procés se us facilita. Abans de fer el pagament podeu modificar les dades de la compra. Finalment haureu de fer el pagament amb el mitjà que seleccioneu. Seguidament rebreu un correu electrònic confirmant que hem rebut la vostra comanda.

Forma de pagament

Els sistemes de pagament proposats són:

Pagament amb targeta de crèdit. Les compres es poden pagar amb targetes de Visa o Mastercard. El pagament es realitza de forma segura a través de Stripe

Facturació

Teniu dret a rebre una factura sense cost addicional. La podeu sol·licitar per correu electrònic a l’adreça info@elfarcooperatiu.cat

Enviaments

Els enviaments es faran només a Espanya.

En condicions normals les comandes es lliuraran mitjançant Correos o per empresa de transport en un termini aproximat de 7 dies hàbils.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, contactarem amb vosaltres per informar d’aquesta circumstància. Podreu triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anular la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Devolucions (Dret de desistiment)

Si voleu tornar una joia comprada al nostre web teniu 15 dies per fer-ho. Demanem que ens ho feu saber per e-mail a info@elfarcooperatiu.cat.  No s’acceptaran devolucions de peces en mal estat o amb evidencies que han estat usades. Un cop comprovem que la peça retornada està en perfecte estat, reemborsarem el preu del producte sense les despeses d’enviament. Les despeses de devolució van a càrrec del client.

Notificacions

Les notificacions que calgui fer entre les parts es faran per escrit a través dels correus electrònics que cada part indiqui a l’altra.